giải trí

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật điện ảnh sửa đổi, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, cơ quan trình dự án luật tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, quy định chi tiết, cụ thể tối đa, tránh tình trạng “luật khung, luật ống”, đồng thời, tiếp tục rà soát việc chỉnh lý dự thảo luật để đạt mục tiêu, quan điểm, yêu cầu xây dựng dự án Luật điện ảnh (sửa đổi), thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, phù hợp với bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đối với chính sách phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để các chính sách bổ sung đảm bảo khả thi, thống nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Về quy định các hoạt động điện ảnh liên quan tới nước ngoài, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể, có tiêu chí rõ ràng về các trường hợp cụ thể áp dụng trong giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trong sản xuất phim.

Về phổ biến phim trên không gian mạng, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát hoàn thiện nội dung này bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, tránh những nguy cơ ảnh hưởng về chính trị, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, đề nghị tiếp tục xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, trình một phương án tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Về liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình và tuần phim Việt Nam, về chế độ ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim tại Việt Nam, về phân loại phim, giải thích từ ngữ, nội dung về điều cấm, đề nghị tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài để hoàn thiện dự thảo luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao:

– Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục chủ trì, chủ động phối hợp với cơ quan trình dự án luật, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Chuẩn bị, gửi hồ sơ về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (sáng 29-3-2022);

– Gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;

– Hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh 16 năm chưa thực hiện: Có nên lập quỹ cho bằng được?Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh 16 năm chưa thực hiện: Có nên lập quỹ cho bằng được?

TTO – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần làm rõ vì sao Việt Nam có quy định rồi mà 16 năm vẫn không triển khai được Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh và đừng có lập quỹ cho bằng được.

Bình luận tại đây