Thời sự

Không bổ nhiệm chức danh ‘hàm’ với công chức, viên chức

Không bổ nhiệm chức danh hàm với công chức, viên chức - Ảnh 1.

Sự phình ra của chức danh “hàm” thời gian qua một phần do sự gia tăng của số đơn vị hành chính cả ở trung ương và địa phương – Ảnh: Tư liệu

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay trong Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về bổ nhiệm chức danh “hàm” trong cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, tại một số bộ, ngành, cơ quan trung ương do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở trung ương công tác nên thực hiện bổ nhiệm chức danh “hàm” với lãnh đạo các cấp, phòng, vụ, bộ.

Tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ban hành tháng 10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã yêu cầu quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp “hàm”.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước” để khắc phục việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, Bộ Nội vụ yêu cầu trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh “hàm”, các bộ, ngành, địa phương không bổ nhiệm mới chức danh “hàm” với cán bộ, công chức, viên chức.

Sự phình ra của chức danh “hàm” thời gian qua một phần do sự gia tăng của số đơn vị hành chính cả ở trung ương và địa phương.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, đến hết năm 2017, cả nước có 42 tổng cục, (tăng 2 lần), 826 cục, vụ thuộc các tổng cục (tăng 4,7%); 7.280 phòng trong tổng cục (tăng 4,7%), 750 vụ, cục và tương đương thuộc bộ (tăng 13,6%); và 3.970 phòng trực thuộc bộ (tăng 13%), so với năm 2011.

Chưa hết, các cơ quan giúp việc của trung ương tăng 23 đầu mối, và tăng 40 đầu mối cấp vụ, các cơ quan tham mưu giúp việc các tỉnh cũng tăng 162 đầu mối cấp phòng.

Ở đơn vị hành chính cấp địa phương, tình trạng cồng kềnh, “nở” ra cũng tương tự cấp trung ương. Năm 1986, cả nước có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng đến nay đã tăng thành 63 đơn vị cấp tỉnh. Sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, tăng 178 huyện, 1.136 xã… Trong 10 năm qua, chỉ giảm được một tỉnh là việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội.

Hiện Luật Cán bộ, công chức không có quy định về “hàm”, Bộ Nội vụ cho rằng nếu ban hành quyết định hay nghị định thì đây là nghị định không có “đầu”, tức là luật không quy định điều này. Do đó, Bộ Nội vụ thông báo không thực hiện bổ nhiệm chức danh “hàm” nữa.

Hàng loạt thay đổi trong chế độ tiền lương công chức, viên chứcHàng loạt thay đổi trong chế độ tiền lương công chức, viên chức

TTO – Nghị quyết 27 yêu cầu thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Bình luận tại đây